Home » Kaayyoon Keenna

Kaayyoon Keenna

post-2

Kaayyoon dhaabbata keenyaa ijoolleen miidhama qaamaa qaban akkuma ijoollee daraboota jaraatti dandeettiiwwan jaraa baasanii haala itti fayyadamuu dandahan irratti hojjachuudhaan abjuun jaraa akka dhugoomu qarqaaruudha. Akkasumas, maatiiwwan ijoollee qaamaan miidhaman qaban immo ijoolleen jaraa kan dandeettii hin qabne osoo hin taane bifa addaatiin dandeettii akka qaban (differently abled) barsiisuufi bira dhaabbachuu dha. Inni biro immoo, loogii maatiiwwaniif ijoollee jaraa kan qaamaan miidhaman irra jiru irratti hojjachuun hawaasni keenya akka hubannoo gahaa qabaatu taasisuu dha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *